Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Целите на проекта са учениците:

  • да повишат дигиталната си компетентност и умения;
  • да разширят и задълбочат практическите и приложните си умения в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии;
  • да развият творческите си умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.
  • да придобият компетентности, подкрепящи личностното развитие, усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, което ще допринесе за социалната им интеграция, както и професионална реализация.

 

През учебната 2020/2021 година  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” продължава да работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентности умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ има създадена един клуб по интереси „ самостоятелно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности:

Клуб „ Информатик“ с 10 ученика от V-VII клас, ръководител Георги Тодоров -учител по математика и информационни технологии.

 

През учебната 2019/2020 година  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” продължава да работи по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ като по дейност 6 „ Повишаване на дигиталната компетентности умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ има създадена един клуб по интереси „ основно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности:

Клуб „ В света на информатиката “ с 10 ученика от V-VII клас, ръководител Атанас Николов - учител по математика и информационни технологии.

         Поради прекратяване на присъствените учебни занятия, заниманията на клуба бяха отложени за началото на 2020/2021 учебна година. Оставащите часове бяха възложени на нов ръководител - Георги Тодоров -учител по математика и информационни технологии.

 

Заповед на Министъра на образованието и науката    

Приложение 1 към заповедта – Списък на училищата 

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

Линк към електронната платформа на проекта – https://oud.mon.bg

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Програма и график за работа на групата

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

 Приложение 4 – Анкетна карта за удовлетвореност

 

През 2020 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Крушовица по проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ бе доставен и монтиран 65′ интерактивен дисплей „Vestel 65IFX”.

Материали от ученици:

Презентации:

1. 24 Май

2. Априлско въстание

3. Великден

4. Шипка

5. с. Крушовица

 

  

 Други проекти

 

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg

    

https://oud.mon.bg/home

 

 ЗАНИМАНИЯ ИНТЕРЕСИ НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВНИЕ

                                         

https://class.mon.bg/