АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите

Издаване на дубликат на документ за за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училища на чужди държави

Издаване на диплома за основно образование

Приемане и преместване на ученици