НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

План за контролната дейност на директора

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността

План БДП

Правила за управление и развитие на човешките ресурси

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности

Превенция ранно напускане

Стратегия за развитие