ОУ Св. св. Кирил и методий

Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ и добре оборудвани класни стаи

За нас

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРИВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НАУЧИЛИЩЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗПУО ИДОС

Планиране, организация и контрол на дейността на училището

Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация

Осъществяване на обучение по учебни планове съобразно потребностите и интересите на учениците и възможностите на училищната институция

Мисия и визия

ОУ Св. Св. Кирил и Методий – Крушовица

Визия

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което подпомага ангажира и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес. Училището се стреми да формира самостоятелни личности, които уважават другите прилагат усвоените компетентности, осъзнават силните и слабите си страни и са способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността

Мисия

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” с. Крушовица осигурява на учениците от населеното място качествен образователен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родители и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата.
Нашето училище се стреми да осигури условия за непрекъснатост на обучението като включва и приобщава всеки ученик , създава възможност да го подготви за пълноценен живот в социалната среда , като му дава възможност да придобие необходимия набор от знания, умения, навици и компетентности, възпитава и подкрепя личностното му развитие. Изгражда личности с отговорно поведение и уважение към гражданските права на другите.

Години история

Екип

Последни новини